לדף הבית - www.israports.co.il
דף הבית
דלג על קישורי ניווט
אודות החברה
פיתוח נמלים
ניהול נכסים
שירותים מקוונים
ענף הנמלים בישראל
איכות הסביבה
מרכז החיפוש
צור קשרדלג על קישורי ניווט
תכנית נמלי העתיד
פרוייקט נמל המפרץ
פרוייקט נמל הדרום
מכרזים
RFI
החלטות בהתאם לתקנה 1ג
החלטות לגבי ספק יחיד
פרסומים והודעות
הצטרפות לרשימת דיוור
הצטרפות למאגר ספקים לשירותים הנדסיים
רשימת ספקים
מכרז לשיקום המגדלורים - נמל חיפה
מספר מכרז :  12/5037/05/09 
תאריך אחרון להגשה :  08/04/2010 03:00 
תאריך פרסום :  08/03/2010 02:00 
סוג מכרז :  פיתוח, בינוי ותשתיות


1. מהות העבודה:

1.1  ביצוע עבודות לשיקום שלושת המגדלורים הקיימים על שוברי הגלים בנמל חיפה.

1.2 העבודה כוללת, בין היתר:
התקנת גדר בטיחות חדשה ושערים חדשים מסביב למגדלורים, התקנת שלטי אזהרה, ניקוי וצביעת גשרון גישה מפלדה המוביל למגדלור הראשי, ביצוע סולם חדש וצביעת המגדלור הראשי הקיים עם עמוד צינורי מפלדה, ביצוע עבודות חשמל שונות (החלפת כבלי חשמל, פנסי תאורה, לוחות חשמל, תעלות וכו')

2. משך הפרויקט: 5 חודשים קלנדאריים.

3. ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המקדמיים הבאים:

3.1 רישום של המציע אצל רשם הקבלנים, בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות, בענף 600 – נמלים, ו/או 300 – גשרים, ו/או 100 – בניה, כל אחד מהם בסיווג ג' – 2 לפחות.

3.2 המצאת ערבות בנקאית בלתי מותנית לקיום ההצעה, לתשלום כל סכום עד לסך של  50,000 ₪  שתדרוש חברת נמלי ישראל בקשר למכרז זה ואשר תהיה בתוקף עד לתאריך 8/10/2010, בכתב הערבות יש לציין במפורש כי היא עבור "מכרז מס' 12/5037/05/09 לשיקום מגדלורים בנמל חיפה".חברת נמלי ישראל רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת של עד 6 חודשים.

3.3 המצאת כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.

3.4 למציע ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים, של עבודות שיקום מבנים ו/או קונסטרוקציות פלדה החל משנת 2000 ואילך, מהם פרויקט אחד לפחות, שהיקפו הכספי הכולל 300,000 ₪ לפחות. (כל הסכומים בסעיף זה בשקלים חדשים, במחירים שוטפים וללא מע"מ).

3.5 להוכחת איתנותו הכספית ימציא המציע אישור מהבנק, מעודכן עד לחודש לפני הגשת ההצעה, כנדרש על פי הנוסח במסמך "P" במסמכי המכרז.

3.6 השתתפות בסיור קבלנים שיתקיים בתאריך 17/3/2010 בשעה 8:30 ויצא מחדר הדיונים של מנהלת המסופים העתידיים, שבמתחם קישון מזרח  (הכניסה משער "דדו" מול שער הכניסה למעגן הדיג "שביט" ). להסבר נוסף לגבי מקום המפגש לסיור הקבלנים ניתן לפנות למהנדס הבינוי אולג בלינדר בטלפון מס' 03-5657019 , מודגש כי רק קבלנים שהשתתפו בסיור, יהיו רשאים להגיש הצעתם למכרז זה.

4. מסמכי המכרז:

4.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תמורה, החל מיום 9/3/2010. במשרדי חברת נמלי ישראל , בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 עד 14:00. הכתובת: דרך מנחם בגין 74, תל אביב, קומה 10, חדר מס' 1021.

4.2 את מסמכי המכרז ניתן לקבל, במועדים ובכתובת הנ"ל,  תמורת תשלום של 100 ש"ח, כולל מע"מ, שלא יוחזר , שישולמו בקופת הגזברות של חברת נמלי ישראל .

4.3 בנוסף לאמור בסעיף 4.2 לעיל, עבור השתתפות במכרז יש לשלם לפני הגשת ההצעה למכרז זה, דמי השתתפות במכרז בסך של 400 ₪, כולל מע"מ שלא יוחזרו. התשלום הנ"ל ישולם בגזברות חברת נמלי ישראל או יופקד בחשבון הבנק של חברת נמלי ישראל, בבנק הפועלים, סניף 508 חשבון מס' 7518 .

5. המעוניינים להשתתף במכרז יגישו את הצעתם בכתב, בצרוף כל המסמכים הדרושים, במעטפות סגורות, עד לתאריך 8/4/2010, שעה 12:00, לתיבת המכרזים במשרדי חברת נמלי ישראל , דרך מנחם בגין 74, תל אביב, קומה 10, חדר 1001.

6. חברת נמלי ישראל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת.

7. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז,יקבע האמור במסמכי המכרז.

 למודעת המכרז בשפה הערבית לחץ כאן

  Skip Navigation Links
דף הבית
אודות האתר
מפת האתר
דרושים
פניות הציבור
שאלות נפוצות
RSS
כל הזכויות שמורות לחברת נמלי ישראל