Other Initiatives

 • מתחם קישון מזרח בנמל חיפה ומעגן שביט
 • אתר הקמת מסוף רכבת מטענים אשדוד 2012 (לפני)
 • עבודות להרחבת מסוף המכולות המזרחי, נמל חיפה
 • יום פרוייקט כביש הרצל והרחבת גשר על נחל לכיש
 • הרחבת מסוף המכולות הוותיק ושדרוג רציף הדלק
 • מסוף רכבת מטענים אשדוד 2014 (אחרי)
 • עבודות להארכת רציף קישון מזרח פברואר 2010
 • פארק נמלי ישראל אשדוד דצמבר 2014
 • פארק נמלי ישראל יוני 2016
 • פארק נמלי ישראל 2014
 • שידרוג ממגורות דגון
 • מתחם השער החדש בנמל אשדוד