משרת מנכ"ל/ית חברת נמלי ישראל-פיתוח ונכסים בע"מ

 

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ ("החברה") היא חברה ממשלתית בסיווג 9 אשר אחראית על ניהול, אחזקה ופיתוח התשתיות הנמליות במרחב נמלי הים המסחריים בישראל: בחיפה, אשדוד ואילת. בכוונת החברה להשלים בשנה הקרובה את הקמת שני נמלי הים החדשים בחיפה ובאשדוד ואת מסירתם להפעלה על ידי חברות גלובליות מהסקטור הפרטי. כמו כן, לאחר קבלת אישורים מתאימים תקבל החברה סמכויות לניהול תחום התעבורה הימית בנמלי הים המסחריים ("מחלקות הים") ולצורך כך החליטה החברה, באישור הממשלה, על הקמת שתי חברות בת. 
לאחר קבלת פעילות מחלקות הים, לחברה, ביחד עם החברות הבנות, צפוי מחזור הכנסות  שנתי של כ-1 מיליארד ש"ח, והחברה, ביחד עם החברות הבנות, תעסיק כ-400 עובדים. בעקבות הנפקת אגרות חוב לציבור, הפכה החברה לתאגיד מדווח.

תנאי סף לתפקיד (מצטברים):

 1. תושב ישראל ושמלאו לו 25 שנה לפחות.
 2. בעל תואר אקדמי באחד או יותר מאלה: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (כמפורט בהמשך). לחילופין, ובמקרים שהוועדה לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים למינוי - בעל תואר אקדמי שאינו נמנה עם התארים הנ"ל או שהשלים לימודי השכלה גבוהה אחרת ובלבד שהוא בעל ניסיון מצטבר של 12 שנים לפחות באחד או יותר מהתפקידים המפורטים בסעיפים 3א' - 3ג' להלן שמתוכן 6 שנים לפחות בגוף בעל היקף פעילות שאינו נופל מהיקף הפעילות של החברה (לעניין זה גוף בעל מחזור הכנסות שנתי שאינו נמוך מ- 1 מיליארד ש"ח ומעסיק לפחות 400 עובדים).
  יובהר כי "בעל תואר אקדמי" הוא בעל תואר ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם הגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ או מטעם מל"ג.
  "תחום עיסוקה העיקרי של החברה": בהתאם לתפקידיה  של החברה על פי חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004.
  "תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה": תואר באחד או יותר מתחומים אלה - ספנות ונמלים / לוגיסטיקה / תשתיות / סביבה / אדריכלות / תכנון ערים.
 3. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות מתוך 15 השנים האחרונות באחד או יותר מאלה, ובלבד שהוא בעל ניסיון של שנתיים רצופות לפחות באחד מן התפקידים המפורטים להלן:
  א. תפקיד מנכ"ל או סמנכ"ל או תפקיד מקביל לו בתחום הניהול העסקי של תאגיד או גוף אשר ביחד עם החברות הבנות שלו מעסיק לפחות 100 עובדים אורגניים ובעל מחזור הכנסות שנתי מאוחד של 200 מיליון ש"ח לפחות בממוצע במהלך שנות הניסיון הנבחנות.
  ב. כהונה ציבורית בכירה או תפקיד בכיר בשירות הציבורי, בדרגת סמנכ"ל ומעלה או תפקיד מקביל לו בסולם הדרגות בשירות המדינה, או קצין בדרגת אלוף משנה ומעלה או דרגה מקבילה לו בזרועות הביטחון וההצלה; והכל בנושאים כלכליים, ניהוליים, מסחריים או משפטיים.
  ג. בתפקיד בכיר (מנכ"ל או סמנכ"ל או תפקיד מקביל לו בתחום הניהול העסקי של תאגיד או גוף) בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
  מובהר כי על מנת שתפקיד המפורט בסעיפים 3א' - 3ג' לעיל ייחשב לצורך עמידה בתנאי הסף (כאמור בסעיף 2 לעיל ביחס לניסיון מצטבר של 12 שנים לפחות), המועמד יידרש להיות בעל ניסיון של שנתיים רצופות לפחות באחד מן התפקידים האמורים.

דרישות נוספות המהוות יתרון:

 1. ניסיון בתפקידים בכירים במגזר העסקי או במגזר הציבורי.
 2. ניסיון ניהולי בכיר בתחומי ספנות ונמלים / תשתיות / לוגיסטיקה.
 3. ניסיון ניהולי בכיר בארגון בעל פעילות מורכבת.
 4. ניסיון מוכח בהובלה ובהטמעה של מהלכים אסטרטגיים/הובלת שינוי.
 5. ניסיון בניהול עסקים בהיקף משמעותי.
 6. ניסיון בניהול כח אדם בהיקף משמעותי.
 7. ניסיון ניהולי בכיר בעבודה בסביבה ציבורית / ממשלתית / תאגיד מדווח.
 8. ניסיון ניהולי בכיר בעבודה מול דירקטוריון או גוף מקביל לו, בארגון בעל פעילות עסקית.
 9. ניסיון ניהולי בכיר בעבודה מול ארגוני/ועד עובדים.
 10. כושר ביטוי בשפה האנגלית.

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום ראשון 31 במאי 2020 , ח' בסיוון תש"פ בשעה 12:00

הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד מנכ"ל/ית", אשר יימצא באתר האינטרנט של החברה: www.israports.co.il השאלון כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד כרלבנטי לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור, ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון יוגש לחברת עמדה בע"מ, חברת ההשמה אשר הוסמכה לטפל בתהליך האיתור, בכתובת המייל israports@emda.com. חברת איתור אקטיבי תהא רשאית לפנות בשם ועדת האיתור אל מועמדים פוטנציאליים להשתתף בהליך האיתור וזאת עד לתחילת שלב הראיונות. ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון ו/או לשלוח למבחני התאמה ואישיות ומבדקי אמינות את המועמדים, או מי מהם, לרבות בהתראה קצרה, וכן לפנות לממליצים ולגורמים נוספים בתיאום עם המועמד.

לשאלות בקשר לאופן ההגשה בלבד ניתן לפנות למייל  israports@emda.com.

אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני, או באמצעות "סוכן חכם" לא תידון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים לתפקיד.

המינוי טעון אישור השרים, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים. אין בעמידת המועמד בתנאי הסף שנקבעו, או בבחירתו על ידי החברה כדי לגרוע מסמכויות הוועדה לבדיקת המינויים לבחון את עמידת המועמד בהוראות הקבועות בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.

לאור נסיבות השפעת משבר הקורונה, אפשר שהליך איתור המנכ"ל כולו או חלקו, יבוצע באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת.

רק פניות מתאימות תענינה. המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.