הודעת רספ"ן על שינוי תעריפי מים חשמל והספנה ינואר 2016

12 בינואר 2016, ב' בשבט התשע"ו

סימוכין: 00856916

לכל מאן דבעי

הנדון: תיקון צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה לכלי שיט קטנים  במעגנת "שביט"), התשס"ט – 2009 תעריפים לשירותים נוספים

במסגרת תיקון צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט"), התשס"ט – 2009 (להלן – צו הפיקוח) בכוונתנו לקבוע מחיר לשירותי אספקת חשמל, מים והספנה, שאינם כלולים בתעריף שירותי העגינה בצו הפיקוח כיום, כחלק מתהליך תיקון הצו  כפי שיפורט  להלן. יובהר כי התעריפים המוצעים למעט מנוף והספנה יחולו על כלל כלי השיט העוגנים במעגנה לרבות כלי שיט המשמשים לדייג.

להלן פירוט התעריפים הנוספים המוצעים:

 1. חשמל- תעריף החשמל למשתמש בעמדות החשמל במעגנה יהיה תעריף חברת החשמל לישראל בתוספת 20% תקורה, למחיר זה יש להוסיף מע"מ.
  התעריף המוצע הנוכחי , בהתאם לתעריף החשמל הנוכחי כיום,  יעמוד על- 57 אג'  לקוט"ש (לא כולל מע"מ). המחיר יעודכן בהתאם לתעריף החשמל הכללי שיפורסם על ידי רשות החשמל.
 2. מים - תעריף המים למשתמש יהיה בהתאם לתעריף רשות המים לעסקים, בתוספת 20% תקורה. התעריף המוצע בהתאם לתעריף רשות המים הנוכחי,יעמוד על- 12.71 ₪ למ"ק+ 20% תקורה=15.25 ₪ למ"ק (כולל מע"מ). המחיר יעודכן בהתאם לתעריפי המים לעסקים כפי שיפורסמו על ידי רשות המים.
  מכיוון שבמעגנה כיום אין מונה מים אישי לכלי שייט, וכל עוד לא יותקנו מונים אלו, מוצע להגדיר  כמות מים קבועה לכלי שייט באופן הבא לפיה יחושב התעריף לתשלום, בהתאם לכמויות המחויבות כיום במעגנה:
  כ"ש עד 8 מ' אורך: 10 מ"ק לשנה.
  כ"ש עד 11 מ' אורך: 17 מ"ק לשנה.
  כ"ש מעל 11 מ' אורך: 25 מ"ק לשנה.
 3. מנוף והספנה - תעריף מנוף והספנה יחושב לפי גודל כלי השייט במ"ר (אורך מרבי *רוחב מרבי), לפי 53 ₪ למ"ר. למחיר זה יש להוסיף מע"מ.
  מחיר זה יכלול: הרמה, הצבה, 7 ימי שהיה במספנה והורדה למים.
  עבור כל יום שהיה במספנה מעבר ל-7 ימים הראשונים יחויב כלי השייט בתוספת של 2.2 ₪ למ"ר ליום. למחיר זה יש להוסיף מע"מ.
  יודגש כי התעריפים המוצעים לעיל מהווים הפחתה של התעריפים הקיימים כיום עבור שירותים אלו במעגנה.

הערות ופניות בנוגע לשרותים הנ"ל, נא להעביר בכתב למר ניצן שריג בדוא"ל sarign@mot.gov.il או בפקס 04-8632111 לא יאוחר מיום 31 לינואר 2016.

לנוסח ההודעה המקורי