מחירון

תעריפי  עגינה לכלי שייט שאינם מסוג ייעוד "דייג"

להלן תעריפי עגינה ושירותים נוספים במעגנת "שביט" כפי שפורסם בצו פיקוח על המצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה ודמי שירותים לנוסע לכלי שייט קטנים
במעגנת "שביט") (תיקון), התשע"ז-2017.
נוסח מלא של  הצו המצוין לעיל ניתן למצוא בתת מדור "הודעות".

התעריפים הנם על בסיס מדד נובמבר 2015.
לתעריפים יתווסף מע"מ כדין.
בעד כלי שייט מסחרי יחולו התעריפים הנקובים להלן בתוספת של 50%.

כלי שייט שאורכו עד 6 מטר (ועד רוחב 3.75 מטר)

לכל מטר אורך נוסף או חלקו

שנה

5,069 ₪

797 ₪

חודש

  496 ₪     

76  ₪

שבוע

247 ₪   

58   ₪

יום

76 ₪    

11   ₪


 כלי שייט שרוחבו מעל 3.75 מטר ישלם כאמור למעלה בתוספת אחוזים כמפורט:

רוחב כלי שייט במטר

תוספת באחוזים

3.76 מטר עד 4.49 מטר

25%

4.50 מטר עד 5.49 מטר

50%

5.50 מטר ומעלה

75%


תעריפי הספנה לכלי שייט שאינם מסוג ייעוד "דייג"

המחירים הינם על בסיס מדד נובמבר 2015.
לתעריפים יתווסף מע"מ כדין.
 

שירותי הספנה לרבות הנפה, הצבה והשקה עד ל שבעה (7) ימים קלנדריים.......53 ₪ למ"ר.
בעבור כל יום שהייה נוסף.........................................................................2.2 ₪ למ"ר.

תעריפי מים וחשמל לכלל כלי השייט במעגנה

המחירים הנם על בסיס מדד נובמבר 2015.
לתעריפים יתווסף מע"מ כדין. 

עלות קווט"ש הנה בהתאם לצריכה בפועל ולתעריף הכללי של חברת החשמל בתוספת 20%.

עלות מ"ק מים הנה בהתאם לתעריף מים לעסקים המפורסם ע"י רשות המים בתוספת 20% ובהתאם לגודל כלי השייט כמפורט להלן:

לכלי שייט עד אורך של 8 מטר.................................................................10 מ"ק לשנה.
לכלי שייט באורך שבין 8.01 מטר ועד 17 מטר ..........................................17 מ"ק לשנה.
לכלי שייט באורך של 17.01 ואילך............................................................25 מ"ק לשנה.

 ​