טבלת סוגי אניות

 
​חפש​ לפי קוד סוג אניה או תיאור סוג אניה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
  
04אנית פחםCOAL
06אנית גרעיניםGRAIN
07(אנית  צובר יבש )מתקןDRY BULK (AUTOMATED FACILITIES)
08מכליות דלקOIL TANKER
09(מכליות כימיקלים )גדות+מסוףCHEMICAL TANKER
11אניות משטחיםPALLET CARRIER
12.אניות משא כללי לנמ.אGENERAL CARGO
14(אניות רב תכליתיות )מכולות+אחרMULTI-PURPOSE VESELS
15אניות מכולה מתמחהCONTAINER SHIPS
17אניות גלנועRO-RO
19אניות גלנוע סקנדינביSCAND.RO-RO
21אניות  נוסעים קוPASSENGER VESSEL
25אניות סיורPASSENGER VESSEL
31סירות דייגFISHING VESSEL
32חיל היםNAVAL VESSEL
33בית ספר ימיMARITIME SCHOOL VESSEL
34גוררת גדולהLARGE TUG
35גוררת קטנהSMALL TUG
36ספינות קטנותSMALL VESSEL
37אניות מלחמהMILITARY VESSEL
39בלתי מוגדרMISCELLANERS
40דוברהBARGE