מסירה ישירה, מסירה עקיפה

סוגי מסירה

1. מסירה ישירה  

א. הגדרות נמל

ביבוא - תהליך שבו המטען  נפרק  ישירות מהאוניה למשאית, מבלי שיהיה צורך באחסנתו בנמל בטרם שחרורו, והמסירה נעשתה במהלך המשמרת בה בוצעה הפריקה.

לגבי מכולה – מסירת מכולה לבעליה או למי מטעמו במישרין מהאוניה שליד הרציף או מרציף המיועד לאחסון קצר.

ביצוא - תהליך שבו מטען נטען  ישירות מהמשאית לאוניה, מבלי שיהיה צורך באחסונו בנמל לפני הטעינה  לאוניה,  והטעינה נעשתה במהלך המשמרת בה הוכנס המטען לנמל.

לגבי מכולה – טעינת מכולה  מהרכב או מהרציף המיועד לכך ישירות לאוניה העוגנת ליד הרציף.

 לערך המלא​​​