הליך להשכרת שתי קומות משרדים בקרית המשרדים בעורף נמל אשדוד

 

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: "חנ"י") מבקשת לבחון אפשרות להשכיר שתי קומות משרדים בקרית המשרדים בעורף נמל אשדוד, בשטח כולל של  כ-730 מ"ר נטו לתקופה של 10 שנים ובכפיפות לכל דין היא תשקול להתקשר עם מציע מתאים.

השימוש במשרדים המוצעים יכול להיות לשימוש עצמי כמשרדים של המציע או לשם השכרות משנה לגורמים אחרים לשימוש משרדי בלבד, והכל בכפיפות לדינים החלים על חנ"י.

טופס הרשמה ניתן למצוא בסוף מודעה זו, או בפניה טלפונית לאגף נכסים בחברת נמלי ישראל מס' טלפון" 03-5657981 / 03-5657092.

אין האמור מהווה מכרז או מעין מכרז, חנ"י אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ואישור כל התקשרות כפוף להוראות כל דין.

מסמך pdfלטופס הרשמה לחץ כאן