מכרז להזמנת הצעות למתן הרשאה להפעלת חניון למשאיות בתשלום לציבור הרחב בעורף נמל חיפה

 
מספר מכרז :  146/2/16 
תאריך אחרון להגשה :  27/06/2016 12:00 
תאריך פרסום :  21/04/2016 00:00 
סוג מכרז :  נכסים
 


1. חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ ("חנ"י") מעוניינת לקבל הצעות  למתן  הרשאה להפעלת חניון למשאיות ושרותים נלווים בתשלום, לציבור הרחב  בעורף נמל חיפה  לתקופה של
10 שנים  עם זכות ברירה של חנ"י להארכת ההתקשרות עד לסך מצטבר של  5 שנים נוספות.

השטח  נשוא הזמנה זו, מצוי בגוש 11660  חלקי חלקות 1, 3, 10, 21-23, 29 וגבולותיו מצפון כביש המנהרות ומדרום מסילת הברזל וקניון לב המפרץ.

2. התחרות במכרז הינה על גובה סכום דמי ההרשאה המוצע על ידי המציעים במכרז לכל מ"ר (דמי הרשאה שנתיים מינימאליים בסכום של 34 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ ).

3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז :

התנאים שלהלן מובאים בתמצית בלבד. את התנאים בנוסחם המלא ניתן למצוא במסמכי המכרז  ו/או בלינק שבסוף מודעה זו  ו/או ניתן לקבלם ללא תשלום ע"י פנייה בכתב אל הגב' יוסף ליאורה  באמצעות  פקס  מס'  03-5616166 החל מתאריך  1/5/2016 בימים א' – ה' בין 08:30 ל- 14:30.או באמצעות מייל לכתובת lioray@israports.co.il .
בפנייה יש לציין את פרטי המבקש לרבות שם, כתובת, מס' טלפון ומס' פקס.

רשאי להגיש הצעה מציע שהינו תאגיד (או מיזם משותף, כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז) העומד בתנאים הבאים:

(א) להצעה צורפה ערבות בנקאית אוטונומית שהוצאה לבקשת מציע במכרז, ערוכה לפקודת חנ"י כמפורט במסמכי המכרז ובתוקף לתקופה שעד ליום 27.12.2016 ובסכום של 100,000 ₪ 
(מאה אלף).

(ב) המצאת כל המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

(ג) הצגת הון עצמי, מחזור שנתי, ומכתב כושר מבנק מוכר ומאושר לפעול בישראל, הכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.

(ד) הצהרה שהתאגיד המציע, חברי התאגיד ומנהליו לא הורשעו בעבירות המפורטות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי, ותקנות השבים, התשמ"א - 1981 ואשר טרם התיישנו.

(ה) הצגת קבלות על רכישת מסמכי המכרז ותשלום דמי השתתפות במכרז.

מסמכי המכרז:

4. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תמורה החל מיום 8.5.2016 ועד ליום 23.6.2016 אצל גב' ליאורה יוסף, בחטיבת מקרקעין וניהול נכסים, בקומה 5, במשרדי חנ"י, דרך מנחם בגין 74 תל-אביב,
בימים א' – ה' בין השעות  09:00 – 14:00, בתיאום מוקדם מראש בטלפון: 03-5657083.
 
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במועדים ובכתובת הנ"ל תמורת 200 ₪ כולל מע"מ, שלא יוחזרו. התשלום ישולם בגזברות חנ"י במזומן או בהמחאה.
בנוסף, עבור השתתפות במכרז, יש לשלם לפני הגשת הצעה, דמי השתתפות במכרז בסך של 1,800 ₪, כולל מע"מ שלא יוחזרו. התשלום ישולם בגזברות חנ"י או יופקד בחשבון הבנק של חנ"י בבנק
הפועלים סניף 063 חשבון מס' 7517.

5. המעוניינים להשתתף במכרז יגישו הצעתם בכתב בצירוף כל המסמכים הנדרשים במעטפה סגורה עד לא יאוחר מיום 27.6.2016 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המיועדת לכך בחנ"י,
בית מעיא, דרך מנחם בגין 74, תל-אביב, קומה 12, חדר 1207.

6. ביום ד' 25.5.2016 בשעה 10:00, ייערך סיור  בשטח ההרשאה למעוניינים להשתתף במכרז. מקום המפגש – חניון מכוניות ליד הכניסה לכביש המנהרות השקוע. ההשתתפות בסיור אינה חובה.
 לשאלות בעניין המיקום המדויק של נקודת המפגש לסיור, ניתן ליצור קשר עם מר גד הלל בטלפון מס' 03-5657981/7061.

7. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת והיא תהא זכאית להאריך מועדים ו/או לוותר על תנאי ו/או תנאים וכן לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע אשר
לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר או כל מסמך אחר למעט הערבות הבנקאית, להשלים את החסר בתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה.

חנ"י תהא זכאית בכל שלב ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את הליך המכרז ו/או לצאת בהליך אחר.

8. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית וחנ"י שומרת על זכותה לבצע הליך תחרותי נוסף, בכפוף להוראות הדין וכמפורט במסמכי המכרז.

9. תנאי הליך המכרז המלאים מפורטים במסמכי המכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה תמציתית זו.

 

למודעה מס' 1 לחץ כאן

לפירוט התנאים המוקדמים לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן