הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש בקרקע במתחם אדמירליטי באזור נמל חיפה

מכרז מס': 169/2/18
תאריך אחרון להגשה: 03/01/2019 12:00
תאריך פרסום: 18/10/2018
סוג מכרז: נכסים