מכרז למתן שירותי DBA להקמה תחזוקה וניהול של בסיסי נתונים (המכרז נסגר)

 
מספר מכרז :  7/16 
תאריך אחרון להגשה :  01/09/2016 12:00 
תאריך פרסום :  21/07/2016 00:00 
סוג מכרז :  מחשוב ותקשורת
 


1. בהתאם להסכם בדבר רכישות ממשלתיות ובהתאם לדיני המכרזים במדינת ישראל, חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - "חנ"י" או "החברה") מזמינה בזה להגיש הצעות עבור  שירותי DBA להקמה, תחזוקה וניהול של בסיסי נתונים, בהתאם למסמכי המכרז (להלן - "השירותים ").

2. המכרז ייערך באופן הבא:
על דרך הליך בחינה דו-שלבית כמשמעותו בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 ובהתאם למסמכי המכרז.

3.תקופת ההתקשרות למתן השירותים הינה לשלוש שנים. לחנ"י שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות במספר תקופות של שנה, כל אחת, ובמשך מצטבר של עד חמש שנים, בהודעה מוקדמת של 30 יום לפני תום כל תקופה.

4. רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד בכל התנאים המוקדמים הבאים:

4.1. המציע המציא את כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, כשהם בתוקף.  לגבי מציע זר, במידה והמציע הזר יזכה במכרז, החוזה איתו ייחתם באמצעות חברה מקומית ישראלית אשר תוקם ע"י המציע, כתנאי לחתימה על החוזה עימו. התשלומים יבוצעו באמצעות החברה המקומית  שתמציא את כל  האישורים והתצהירים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

4.2. המציע ימציא ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) ערוכה לטובת חנ"י לקיום הצעתו במכרז זה לתשלום כל סכום עד לסך של 50,000 ש"ח (חמישים אלף ש"ח) ש"ח בתוקף עד לתאריך 30/11/2016.

בכתב הערבות יש לציין במפורש כי היא עבור "מכרז מס' 7/16 למתן שירותי DBA להקמה תחזוקה וניהול של בסיסי נתונים".

מציע זר רשאי להמציא ערבות בנקאית בלתי מותנית, בשפה האנגלית בלבד, לתשלום כל סכום עד לסך של  13,158 דולר אמריקאי או 11,628 אירו, מבנק המדורג על ידי S&P ב - Foreign Currency בדירוג A  לפחות - או דירוג שווה ערך על ידי חברות מדרגות אחרות ושלמדינה בה מצוי הבנק יש קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

חנ"י תהיה רשאית, מעת לעת, לדרוש את הארכת תוקף הערבות לתקופה או לתקופות נוספות מצטברות של עד 6 חודשים בסה"כ  והמציע מתחייב ומסכים בזאת להאריך את תוקף ערבותו בהתאם.

מבלי לגרוע מאיזה מהוראות מסמכי המכרז ולמען הסר כל ספק, תשומת לב המציעים מופנית לכך כי אי המצאת ערבות כנדרש, תגרום לפסילת ההצעה.

4.3.  המציע הינו תאגיד הרשום כחברה או שותפות רשומה במשרדי רשם החברות/רשם השותפויות בישראל. מציע זר, נדרש להמציא אישור רישום כפי שמקובל במדינת התאגדותו, מאושר על ידי עורך דין/נוטריון. לא תתקבל הצעה של שותפות שהוקמה מכוח חוזה ואינה רשומה (JOINT VENTURE).

4.4. המציע  נתן שרותי DBA, בכל אחת מהשנים: 2013 ,2014, 2015  ל - 4 ארגונים לפחות, בו זמנית בכל שנה, כאשר היקף השירותים לכל אחד מהארגונים היה בהיקף של לפחות 2000 שעות שנתיות בכל אחת מהשנים, כאשר מתוכם לפחות 1500 שעות במתן שירותים לבסיסי נתונים של Oracle.

4.5. למציע יש מוקד פעילות Help-Desk למתן שרותי DBA שמשרת לפחות 5 חברות בו זמנית בכל אחת מהשנים 2014, 2015.

4.6. למציע ההסמכות הבאות:

      4.6.1. Microsoft Gold Data Platform.
 Oracle Gold Level.      4.6.2.    

4.7. המציע מעסיק לפחות:

       4.7.1. 5 DBA מוסמכים בתחום Oracle כאשר 3, או יותר, בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום הנ"ל. וגם:
       4.7.2. 3 DBA מוסמכים בתחום Microsoft כאשר 2, או יותר, בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הנ"ל.

 מסמכי המכרז:

5. מציע יהא רשאי לפנות בשאלות ולבקש הבהרות ביחס למסמכי המכרז, בכתב מחברת נמלי ישראל, לא יאוחר מיום 14/8/2016 שעה 12:00. שאלות והבהרות יש להפנות בכתב לאיש הקשר מטעם חנ"י, מר יורה כהן באמצעות דואר אלקטרוני: yorec@israports.co.il  (בפורמט WORD). תשובות לשאלות ההבהרה, ככל שינתנו, ינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חנ"י, באתר.

6. רכישת מסמכי המכרז:

6.1. המציע ישלח פנייה לדוא''ל  itd-ipc@israports.co.il  בבקשה לקבל את מסמכי המכרז. המציע יקבל בדוא''ל חוזר טופס למילוי פרטים. הטופס הממולא יוחזר לאותה הכתובת.

6.2. לחילופין, המציע ימלא את הטופס המצ"ב למודעה זו ויעבירה לכתובת itd-ipc@israports.co.il .

6.3. המציע יבצע תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז על סך 200 ₪ כולל מע''מ, שלא  יוחזר, בדרך של תשלום בגזברות חנ''י, או בדרך של תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של חברת נמלי ישראל, חשבון מס' 7517 בבנק הפועלים (מס' 12) סניף איילון עסקים (מס' 063) בו יצויין כי הינו עבור רכישת מסמכי מכרז מס' 7/16 למתן שירותי DBA להקמה, תחזוקה וניהול של בסיסי נתונים, לרבות ציון שם המציע. חנ''י תשלח למציע את החשבונית בגין התשלום לאחר קבלת אישור הבנק.

6.4. לאחר ביצוע האמור לעיל, חנ"י תשלח למציע את שם המשתמש ואת הסיסמה לרבות הנחיות להורדת מסמכי המכרז מהאתר www.atview.net . ניתן יהיה לבצע הורדת מסמכי המכרז החל מתאריך 21/7/2016.

6.5. למניעת ספק יובהר כי למציע אין זכות לערוך שינוי כלשהו במסמכי המכרז וכי רק העותק אשר יאושר על ידי ועדת המכרזים ויפורסם באתר  www.atview.net  הינו העותק הסופי והקובע  במכרז זה והמחייב כל מציע.

6.6. יודגש כי הודעות לקבלנים יפורסמו רק באתר וזאת לכל מי שנרשם וקיבל את שם המשתמש ואת הסיסמה כמפורט לעיל.

7. עבור השתתפות במכרז יש לשלם לפני הגשת ההצעה למכרז זה תשלום נוסף של 1,800 ש"ח, כולל מע"מ, שלא יוחזר. התשלום הנ"ל ישולם לפני הגשת ההצעה למכרז זה בדרך של תשלום  בגזברות חנ"י או בדרך של תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של חברת נמלי ישראל, חשבון מס' 7517 בבנק הפועלים (מס' 12) סניף איילון עסקים (מס' 063) ויצויין כי הינו עבור השתתפות במכרז מס'  7/16 ל למתן שירותי DBA להקמה תחזוקה וניהול של בסיסי נתונים, לרבות ציון שם המציע. חנ"י תשלח למציע את החשבונית בגין התשלום לאחר קבלת אישור הבנק.

8. הצעות יוגשו, כמפורט במסמכי המכרז, עד לתאריך 1/9/2016  בשעה  12:00, לתיבת המכרזים הנושאת שם מכרז זה, הנמצאת במשרדי חנ"י, בדרך מנחם בגין 74, תל-אביב, קומה 12, חדר מספר 1207.

9. ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, עד ליום 30/11/2016. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חנ"י רשאית לדרוש מהמציעים, מעת לעת, להאריך את תוקף הצעתם לתקופות נוספות  ומצטברות של עד 6  (שישה) חודשים, והמציעים יפעלו בהתאם להודעתה כאמור.

10. כל ההוצאות מסוג כלשהו, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.

11. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יקבע האמור במסמכי המכרז.
           
לטופס מילוי פרטים לחץ כאן

להודעה מס' 1 לחץ כאן