הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במתחם מפותח לאחסנה פתוחה בעורף נמל המפרץ ונמל חיפה