הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במבנה תעשייה/לוגיסטי וחצר לאחסנה פתוחה – בעורף נמל לחיפה

 


מספר מכרז :  154/2/17   
תאריך אחרון להגשה :  14/09/2017 12:00   
תאריך פרסום :  13/07/2017 00:00   
סוג מכרז :  נכסים  


1. חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ ("חנ"י") מעוניינת לקבל הצעות למתן הרשאה לשימוש בנכס המהווה מבנה תעשייה /לוגיסטי וחצר אחסנה בעורף נמל  חיפה, לשימוש נמלי בכפוף למפורט בהרחבה במסמכי המכרז, לתקופה של 10 שנים. לחנ"י זכות ברירה להארכת התקופה ב- 5 שנים נוספות, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

2. הנכס נשוא הזמנה זו, ממוקם בחוף שמן ברחוב יוליוס סימון בסמוך ל כביש 22 ומחלף גשר פז בגודל כ- 20,500 מ"ר ועליו שטח בנוי של כ- 6,750 מ"ר של מבנה תעשייה לוגיסטי, מבנים יבילים המשמשים כמשרדים חדרי אוכל ושירותים וסככות בשטח כ- 740 מ"ר (להלן: "השטח העיקרי") וכן שטח נוסף לא מפותח של כ- 5.5 דונם הצמודים לגדר המערבית של הנכס אשר ישמש לפיתוח למטרות אחסנה ו/או שימושים נמליים אחרים (להלן: "השטח הנוסף").
 
3. המציעים יידרשו להציע את סכום דמי ההרשאה המוצע על ידם לשטח העיקרי ולשטח הנוסף.
(יובהר כי נקבעו דמי הרשאה שנתיים מינימאליים בסכום של 110 ₪ למ"ר לשנה  בתוספת מע"מ לשטח העיקרי וסכום של  40 ₪ למ"ר לשנה בתוספת מע"מ  עבור השטח הנוסף.)

4. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית  על דרך של הגשת הצעות אלקטרוניות לתיבת מכרזים אלקטרונית.
 לחנ"י שמורה הזכות לנהל את ההליך בשלבים הכוללים שלב ממוכן מתפתח (להלן: "תיחור דינמי"). יחד עם זאת מובהר כי חנ"י אינה מתחייבת לקיים את התיחור הדינמי והיא רשאית, לפי שיקול דעת המוחלט והבלעדי לקבוע את הזוכה במכרז על בסיס ההצעות שתוגשנה במסגרת מסמכי המכרז.
 תנאים מפורטים לגבי הגשת הצעות אלקטרונית ותיחור דינמי מצויים במסמכי המכרז.

5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

התנאים שלהלן מובאים בתמצית בלבד. את התנאים בנוסחם המלא ניתן למצוא במסמכי המכרז כמפורט בסעיף 7 להלן.

רשאי להגיש הצעה מציע שהינו תאגיד (או מיזם משותף, כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז) העומד בתנאים הבאים:

5.1 להצעה צורפה ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההצעה שהוצאה לבקשת מציע במכרז, ערוכה לפקודת חנ"י כמפורט במסמכי המכרז ובתוקף לתקופה שעד ליום 13/3/2018 ובסכום של 200,000 ₪.
5.2 המצאת כל המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
5.3 הצגת הון עצמי, מחזור שנתי, ומכתב כושר מבנק מוכר ומאושר לפעול בישראל, הכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
5.4 הצהרה שהתאגיד המציע, חברי התאגיד ומנהליו לא הורשעו בעבירות המפורטות בתוספת השניה לחוק המרשם הפלילי, ותקנות השבים, התשמ"א-1981 ואשר טרם התיישנו.

6. לצורך מימוש הזכייה יידרש זוכה במכרז לעמוד בכללי רשות מקרקעי ישראל בדבר העברת זכויות לזרים.

מסמכי המכרז:

7. עיון והורדת מסמכי המכרז במלואם תהיה באמצעות מערכת המכרזים של חנ"י החל מיום 20/7/2017. המציע יוריד טופס למילוי פרטים, שיוחזר ממולא לחנ"י באמצעות דוא"ל ייעודי assh@israports.co.il בבקשה לקבלת גישה למסמכי המכרז. לינק לטופס מצורף מטה.
 לאחר מכן יקבל הפונה בדוא''ל שם משתמש וסיסמה. הנחיות להורדת מסמכי המכרז במלואם ממערכת המכרזים של חנ"י מצורפות בלינק למטה.

8. המעוניינים להשתתף במכרז יגישו הצעתם עד לא יאוחר מיום 14/9/2017  בשעה 12:00, לתיבת מכרזים אלקטרונית של חנ"י כשהערבות הבנקאית תוגש באופן פיזי לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי חנ"י, בית מעיא, דרך מנחם בגין 74 תל אביב, קומה 12, חדר 1207, כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.

9. ביום 16/8/2017 בשעה 10.00, ייערך סיור בשטח המוצע למעוניינים להשתתף במכרז. מקום המפגש – בכניסה לנכס ברחוב יוליוס סימון 2 חיפה (הכניסה ממחלף גשר פז).
 לשאלות בעניין המיקום המדויק של נקודת המפגש לסיור, ניתן ליצור קשר ביום הסיור בטלפון 03-5657981.

10. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת והיא תהא זכאית להאריך מועדים ו/או לוותר על תנאי ו/או תנאים וכן לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר או כל מסמך אחר למעט הערבות הבנקאית, להשלים את החסר בתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה.
חנ"י תהא זכאית בכל שלב ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את הליך המכרז ו/או לצאת בהליך אחר.

11. תנאי הליך המכרז המלאים מפורטים במסמכי המכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה תמציתית זו.

לטופס מילוי פרטים לחץ כאן
להנחיות להורדת מסמכי מכרז 
לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן