הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במגרשים במתחם פארק נמלי ישראל – בעורף נמל אשדוד

 

מספר מכרז :  152/3/17
תאריך אחרון להגשה :  12/09/2017 12:00   
תאריך פרסום :  27/07/2017 00:00   
סוג מכרז :  נכסים1. חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ ("חנ"י") מעוניינת לקבל הצעות למתן הרשאה לשימוש במגרשים בעורף נמל אשדוד במתחם פארק נמלי ישראל – פארק התעשייה והלוגיסטיקה אשדוד, לשימוש נמלי בכפוף למפורט בהרחבה במסמכי המכרז, לתקופה של 24 שנים ו- 11 חודשים. לזוכים במכרז אפשרות לסיים את ההתקשרות לאחר תום 10, 15 ו- 20 שנים מתחילת תקופת ההרשאה, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

2. המגרשים נשוא הזמנה זו, הינם מגרשים במסגרת תכנית מס' 71/101/02/3א' הממוקמים בסמיכות לכביש מס' 41, כמפורט להלן: 
 

מתחםמספרי המגרשים (ע"פ התב"ע) שטח כולל (במ"ר)
א'108, 109כ-15,905
ב'111כ- 20,182


 ניתן להגיש הצעות למתחם א' או ב' או לשניהם.

3. המציעים יידרשו להציע את סכום דמי ההרשאה המוצע על ידם.
 (יובהר כי נקבעו דמי הרשאה שנתיים מינימליים בסכום של 80 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ).
 מובהר כי תינתן הנחה בדמי ההרשאה לזוכה במכרז שיבנה מתקן לאחסנת רכבים לגובה, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

4. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית  בדרך של הגשת הצעות אלקטרוניות לתיבת מכרזים אלקטרונית.
 לחנ"י שמורה הזכות לנהל את ההליך בשלבים הכוללים שלב ממוכן מתפתח (להלן: "תיחור דינמי"). יחד עם זאת מובהר כי חנ"י אינה מתחייבת לקיים את התיחור הדינמי והיא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לקבוע את הזוכה במכרז על בסיס ההצעות שתוגשנה במסגרת מסמכי המכרז.
 תנאים מפורטים לגבי הגשת הצעות אלקטרונית ותיחור דינמי מצויים במסמכי המכרז.

5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

 התנאים שלהלן מובאים בתמצית בלבד. את התנאים בנוסחם המלא ניתן למצוא במסמכי המכרז כמפורט בסעיף 7 להלן.

רשאי להגיש הצעה מציע שהינו תאגיד (או מיזם משותף, כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז) העומד בתנאים הבאים:

(א) להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית שהוצאה לבקשת מציע במכרז, ערוכה לפקודת חנ"י כמפורט במסמכי המכרז ובתוקף לתקופה שעד ליום 11/3/2018
ובסכום של 100,000 ₪ לכל אחד מהמתחמים (א' או ב').
להצעות עבור שני המתחמים יחדיו יש להגיש ערבות/יות בנקאית/יות בסכום כולל של 200,000 ₪.

(ב) המצאת כל המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

(ג) הצגת הון עצמי, מחזור שנתי, ומכתב כושר מבנק מוכר ומאושר לפעול בישראל, הכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.

(ד) הצהרה שהתאגיד המציע, חברי התאגיד ומנהליו לא הורשעו בעבירות המפורטות בתוספת השניה לחוק המרשם הפלילי, ותקנות השבים, התשמ"א-1981 ואשר טרם התיישנו.

6. לצורך מימוש הזכייה יידרש זוכה במכרז ככל שרלוונטי לעמוד בכללי רשות מקרקעי ישראל בדבר העברת זכויות לזרים.

מסמכי המכרז:

7. עיון והורדת מסמכי המכרז במלואם תהיה באמצעות מערכת המכרזים של חנ"י. המציע יוריד טופס למילוי פרטים, שיוחזר ממולא לחנ"י באמצעות דוא"ל ייעודי assa@israports.co.il בבקשה לקבלת גישה למסמכי המכרז – מצורף בקישור מטה. לאחר מכן יקבל הפונה בדוא''ל שם משתמש וסיסמה.
 דף הנחיות להורדת מסמכי המכרז במלואם ממערכת המכרזים של חנ"י מצורף בקישור מטה.

8. המעוניינים להשתתף במכרז יגישו הצעתם עד לא יאוחר מיום 12/9/2017 בשעה 12:00, לתיבת מכרזים אלקטרונית של חנ"י ואת הערבות הבנקאית לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי חנ"י, בית מעיא, דרך מנחם בגין 74 תל אביב, קומה 12, חדר 1207, כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.

9. ביום 17/8/2017 בשעה 10.00, ייערך סיור  במגרשים המוצעים למעוניינים להשתתף במכרז. מקום המפגש – בכניסה לפארק (הככר הראשונה).
 לשאלות בעניין המיקום המדויק של נקודת המפגש לסיור, ניתן ליצור קשר ביום הסיור לטלפון מס' 050-5739808.

10. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת והיא תהא זכאית להאריך מועדים ו/או לוותר על תנאי ו/או תנאים וכן לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר או כל מסמך אחר למעט הערבות הבנקאית, להשלים את החסר בתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה.

חנ"י תהא זכאית בכל שלב ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את הליך המכרז ו/או לצאת בהליך אחר.

11. תנאי הליך המכרז המלאים מפורטים במסמכי המכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה תמציתית זו.

               

לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן