הזמנה לקבלת הצעות במכרז למתן הרשאה לניהול השכרה תפעול ואחזקה של מבני משרדים – בעורף נמל אשדוד

 
מספר מכרז :  139/3/16 
תאריך אחרון להגשה :  19/01/2017 12:00 
תאריך פרסום :  03/11/2016 00:00 
סוג מכרז :  נכסים
 
 
1. חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – "חב' נמלי ישראל" או "חנ"י") מזמינה בזה הצעות להשתתפות במכרז פומבי (עם בחינה דו שלבית כמפורט במסמכי המכרז להלן)
למתן הרשאה לשימוש, ניהול, הקצאות משנה/השכרה, תפעול ותחזוקה של קרית משרדים בנמל אשדוד - שני מבנים הממוקמים בתחום נמל אשדוד מחוץ לגדר המכס.
ההרשאה מתייחסת לשני מבנים בני 5 קומות כל אחד, בשטח ברוטו כולל של כ-8,600 מ"ר, בהם מצויים משרדים להשכרה בגדלים שונים וכן שטח חניה לכ-300 מכוניות (כל המתחם ייקרא להלן:
"קריית המשרדים").

מטרת ההרשאה הינה לשימוש כמשרדים ושימושים נלווים כגון סניף דואר וכדומה, ניהול, הקצאת משנה/השכרה, תפעול אחזקה ותחזוקה של קריית המשרדים ולטיפול בכל ענייניה באחריות
ועל  חשבון הזוכה במכרז באמות מידה מקצועיות וכמפורט במסמכי המכרז.

2. הקצאת משנה/השכרת המשרדים ע"י הזוכה במכרז תהא לצורך "שימוש נמלי" כהגדרת מונח זה בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד – 2004 . המציעים יידרשו להציע את סכום
דמי ההרשאה המוצע על ידם (ויובהר כי נקבעו דמי הרשאה שנתיים מינימאליים בסכום של  1,750,000 ₪ (מיליון שבע מאות וחמישים אלף) לשנה בתוספת מע"מ.

3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז :

התנאים שלהלן מובאים בתמצית בלבד. את התנאים המוקדמים  ויתר התנאים להשתתפות במכרז ניתן למצוא במסמכי המכרז אותם ניתן להוריד מאתר האינטרנט של חנ"י באופן המפורט
בסע' 6 להלן.

רשאי להגיש הצעה מציע שהינו תאגיד (או מיזם משותף, כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז) העומד בתנאים הבאים:

3.1 צירוף ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההצעה שהוצאה לבקשת מציע במכרז, ערוכה לפקודת חנ"י כמפורט במסמכי המכרז ובתוקף לתקופה שעד ליום 19/07/2017, בסכום של 150,000 ₪.

3.2 המצאת כל המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

3.3 הצגת הון עצמי, מחזור שנתי ומכתב כושר מבנק מוכר ומאושר לפעול בישראל, הכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.

3.4 הצהרה שהתאגיד המציע, חברי התאגיד ומנהליו לא הורשעו בעבירות המפורטות בתוספת השניה לחוק המרשם הפלילי, ותקנות השבים, התשמ"א-1981 ואשר טרם התיישנו.

4. לצורך מימוש הזכייה על הזוכה במכרז יהא להציג להנחת דעת חנ"י את פירוט פרטיו וניסיונו של  צוות ניהולי בעל ניסיון וכישורים כמפורט במסמכי המכרז שיועסק בשטח ההרשאה וזאת
כתנאי למימוש זכייתו.

5. ביום 17/11/2016 וביום 24/11/2016 בשעה 10.00, ייערכו סיורים  בקריית המשרדים למעוניינים להשתתף במכרז. מקום המפגש - בכניסה לקריית המשרדים.

לשאלות בעניין המיקום המדויק של נקודת המפגש לסיור, ניתן ליצור קשר ביום הסיור עם סיגלית קמה, רכזת ניהול ופיקוח נכסים, בטלפון מס' 0505-739808 .

6. תהליך הורדת מסמכי המכרז והדפסתם על ידי משתתף בהליך :

6.1 בכוונת חנ"י כי המכרז יתנהל בלא ניירת ולפיכך יחול על המכרז התהליך כדלקמן:

6.2 המציע ישלח פנייה לדוא''ל  kma@israports.co.il  בבקשה לקבלת מסמכי המכרז במלואם.

6.3 המציע יקבל בדוא''ל חוזר טופס למילוי פרטים. הטופס הממולא יוחזר לאותה כתובת kma@israports.co.il.

6.4 לאחר  מילוי הטופס והעברתו לחנ"י בכתובת לעיל, המציע יקבל בדוא''ל את שם המשתמש ואת הסיסמה לרבות הנחיות להורדת מסמכי המכרז במלואם ממערכת המכרזים של חנ"י.
ניתן יהיה לבצע הורדת מסמכי המכרז החל מתאריך 03/11/2016.

6.5 למניעת ספק יובהר, כי למציע אין זכות לערוך שינוי כלשהו במסמכי מכרז ו/או להשמיט מסמכים או קטעים וכי רק העותק אשר יאושר על ידי ועדת המכרזים ויפורסם ממערכת המכרזים
של חנ"י הינו העותק הסופי והקובע במכרז זה והמחייב כל מציע. זאת ועוד, ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע שלא הגיש את כל המסמכים ו/או שינה ו/או השמיט ו/או מחק קטעים והיא
רשאית (אך לא חייבת) לאפשר השלמה ו/או תיקון והכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

6.6 יודגש כי הודעות למשתתפי ההליך יפורסמו רק באתר וזאת לכל מי שנרשם וקיבל את שם המשתמש ואת הסיסמה כמפורט לעיל.

6.7 לתמיכה טכנית במערכת המכרזים של חנ"י ניתן ליצור קשר עם חברת רמדור בדוא"ל  support@ramdor.co.il  או בטלפון 03-7667777.

7. המעוניינים להשתתף במכרז יגישו הצעתם בכתב בצירוף כל המסמכים הנדרשים במעטפה סגורה עד לא יאוחר מיום 19/01/2017 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המיועדת לכך בחנ"י,
בית מעיא, דרך מנחם בגין 74, תל-אביב, קומה 12, חדר 1205.

8. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת והיא תהא זכאית להאריך מועדים ו/או לוותר על תנאי ו/או תנאים וכן לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע אשר
לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר או כל מסמך אחר למעט הערבות הבנקאית, להשלים את החסר בתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה.

9. חנ"י תהא זכאית בכל שלב ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את הליך המכרז ו/או לצאת בהליך אחר.

10. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית וחנ"י שומרת על זכותה לבצע הליך תחרותי נוסף, בכפוף להוראות הדין וכמפורט במסמכי המכרז.

11. תנאי הליך המכרז המלאים מפורטים במסמכי המכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה תמציתית זו.