קבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במגרשים במתחם פארק נמלי ישראל עורף נמל אשדוד

 
מספר מכרז :  148/3/16 
תאריך אחרון להגשה :  23/08/2016 12:00 
תאריך פרסום :  30/06/2016 00:00 
סוג מכרז :  נכסים
 

1. חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ ("חנ"י") מעוניינת לקבל הצעות למתן הרשאה לשימוש במגרשים בעורף נמל אשדוד במתחם פארק נמלי ישראל – פארק התעשייה והלוגיסטיקה אשדוד, לשימוש נמלי בכפוף למפורט בהרחבה במסמכי המכרז, לתקופה של 24 שנים ו- 11 חודשים. לזוכים במכרז אפשרות לסיים את ההתקשרות לאחר תום 10, 15 ו- 20 שנים מתחילת תקופת ההרשאה, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

2. המגרשים נשוא הזמנה זו, הינם מגרשים במסגרת תכנית מס' 71/101/02/3א' הממוקמים בסמיכות לכביש מס' 41, כמפורט להלן: 
 

מתחם

מספרי המגרשים (ע"פ התב"ע)

שטח כולל (במ"ר)

א'

45, 46, 513

כ-38,947

ב'

117,118,119

כ- 13,351

 ניתן להגיש הצעות למתחם א' או ב' או לשניהם.

3. המציעים יידרשו להציע את סכום דמי ההרשאה המוצע על ידם.
 (יובהר כי נקבעו דמי הרשאה שנתיים מינימאליים עבור מתחם א' - בסכום של 61 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ ועבור מתחם ב' - בסכום של 65 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ).

4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

 התנאים שלהלן מובאים בתמצית בלבד. את התנאים בנוסחם המלא ניתן למצוא במסמכי המכרז ו/או בקישור מטה.

רשאי להגיש הצעה מציע שהינו תאגיד (או מיזם משותף, כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז) העומד בתנאים הבאים:

(א) להצעה צורפה ערבות בנקאית אוטונומית שהוצאה לבקשת מציע במכרז, ערוכה לפקודת חנ"י כמפורט במסמכי המכרז ובתוקף לתקופה שעד ליום 20.2.2017 ובסכום של 100,000 ₪ להצעה במתחם א' ובסכום של 50,000 ₪  להצעה במתחם ב'.

(ב) המצאת כל המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

(ג) הצגת הון עצמי, מחזור שנתי, ומכתב כושר מבנק מוכר ומאושר לפעול בישראל, הכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.

(ד) הצהרה שהתאגיד המציע, חברי התאגיד ומנהליו לא הורשעו בעבירות המפורטות בתוספת השניה לחוק המרשם הפלילי, ותקנות השבים, התשמ"א-1981 ואשר טרם התיישנו.

(ה) הצגת קבלות על רכישת מסמכי המכרז ותשלום דמי השתתפות במכרז.

5. לצורך מימוש הזכייה יידרש זוכה במכרז לעמוד בכללי רשות מקרקעי ישראל בדבר העברת זכויות לזרים.

6. כל המעוניין לעיין במסמכי המכרז, ללא תמורה, יוכל לעשות כן במשרדי חנ"י החל מתאריך 7/7/16 ועד 22/8/2016, בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 עד 14:00, בכתובת: דרך מנחם בגין 74, תל אביב, קומה 5, אגף נכסים ומסחר, בתיאום מוקדם מראש בטלפון: 03-5657092 או 03-5657981.
רכישת מסמכי המכרז תהיה באמצעות מערכת המכרזים של חנ"י כדלקמן:
המציע ישלח פנייה לדוא''ל  assa@israports.co.il לקבלת מסמכי המכרז במלואם.
המציע יקבל בדוא''ל חוזר טופס למילוי פרטים.
המציע יבצע תשלום עבור מסמכי המכרז על סך 200 ש''ח כולל מע''מ, שלא  יוחזר. התשלום ישולם בגזברות חנ"י או יופקד בחשבון הבנק שלה בבנק פועלים סניף 063  חשבון מס' 7517 ויצוין כי הינו עבור השתתפות במכרז מס' 148/3/16 למתן הרשאה לשימוש במגרשים במתחם פארק נמלי ישראל בעורף נמל אשדוד , לרבות ציון שם המציע.
טופס הפרטים הממולא ואישור ביצוע התשלום יועבר לחנ"י באמצעות דוא"ל assa@israports.co.il.

לאחר קבלת המסמכים בחנ"י, יקבל הפונה בדוא''ל שם משתמש וסיסמה, לרבות הנחיות להורדת מסמכי המכרז במלואם ממערכת המכרזים של חנ"י.

בנוסף, עבור השתתפות במכרז, יש לשלם לפני הגשת הצעה, דמי השתתפות במכרז בסך של 1,800 ₪, כולל מע"מ שלא יוחזרו. התשלום יבוצע בגזברות חנ"י או יופקד בחשבון הבנק שלה.

7. המעוניינים להשתתף במכרז יגישו הצעתם בכתב בצירוף כל המסמכים הנדרשים במעטפה סגורה עד לא יאוחר מיום 23.8.2016 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המיועדת לכך בחנ"י,
בית מעיא, דרך מנחם בגין 74, תל-אביב, קומה 12, חדר 1207.

8. ביום 14/7/2016 בשעה 10.00, ייערך סיור  במגרשים המוצעים למעוניינים להשתתף במכרז. מקום המפגש – בכניסה לפארק (הככר הראשונה).
 לשאלות בעניין המיקום המדויק של נקודת המפגש לסיור, ניתן ליצור קשר ביום הסיור לטלפון מס' 050-5739808.

9. חנ"י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת והיא תהא זכאית להאריך מועדים ו/או לוותר על תנאי ו/או תנאים וכן לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע אשר
לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר או כל מסמך אחר למעט הערבות הבנקאית, להשלים את החסר בתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה.

חנ"י תהא זכאית בכל שלב ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את הליך המכרז ו/או לצאת בהליך אחר.

10. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית וחנ"י שומרת על זכותה לבצע הליך תחרותי נוסף, בכפוף להוראות הדין וכמפורט במסמכי המכרז.

11. תנאי הליך המכרז המלאים מפורטים במסמכי המכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה תמציתית זו.

לפירוט התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז  לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

להודעה מס' 1 לחץ כאן