הודעה בדבר כוונה להתקשר עם חברת סי אמ אס קומפיוסנטר בע"מ כספק יחיד

 

בכוונת חברת נמלי ישראל להתקשר עם חברת סי אמ אס קומפיוסנטר בע"מ כספק יחיד,
לרכישת רישוי ותחזוקה למערכת גיבוי מתוצרת Veritas Technologies LLC, בהיותו המפיץ המורשה היחידי בישראל, לתקופה 1.1.2019 ועד 31.12.2021.

חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית בחברה היא: על פי מצב הדברים בפועל ועל פי דין חברת חברת סי אמ אס קומפיוסנטר בע"מ
הינה בבחינת ספק יחיד בהיותה המפיץ המורשה היחידי בישראל למוצרי חב' Veritas Technologies LLC.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר אשר מסוגל לבצע את ההתקשרות
רשאי לפנות למייל ITD-IPC@ISRAPORTS.CO.IL לא יאוחר מיום 22.5.19.