החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002318) בעניין אישור חח"י כספק יחיד

 
בהתאם לתקנה 3(29) וסעיף 3א'(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993, ועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ אישרה את חח"י כספק יחיד וזאת עד ליום 31/12/2020, לאחר בחינת קיומם של ספקים לעבודות שרק חח"י רשאית לבצע. עבודות במתקן פרטי של חברת נמלי ישראל (אחרי המונים של חח"י) כגון: תחמ"ש פרטית של חברת נמלי ישראל ותחנות השנאה פרטיות שלה יבוצעו בהתאם לחוק חובת המכרזים והתקנות שהוצאו מכוחו ולא בהתקשרות כספק יחיד נשוא ההחלטה.