הצטרפות לרשימת נותני שירותי ייעוץ בתחום בטיחות

 

בכוונת חברת נמלי ישראל לערוך רשימת מציעים (חברות) למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות, חומרים מסוכנים, כיבוי אש ומוכנות לחירום.
המציעים יתבקשו מעת לעת לספק לחברה שירותי ייעוץ בטיחות בתחומים השונים, ובכללם בתתי התחומים הבאים :

1
) בטיחות:
a) בטיחות בעבודה.
b) בטיחות בבניה.
c) בטיחות קרינה.
d) בטיחות בצלילה.
e) בטיחות בתעבורה.
f) בטיחות באירועים המוניים.
g) גהות.
h) ניהול סיכונים.

2) חומרים מסוכנים:
a) בטיחות בשינוע ואכסון מכולות חומרים מסוכנים.
b) בטיחות בשינוע ואכסון צובר נוזלי ו/או גז.
c) בטיחות בתפעול מסופי דלק.
d) בטיחות בתפעול מסופי כימיקלים.
e) ביצוע הערכות סיכונים.

3) כיבוי אש:
a) תכנון מערכות גילוי וכיבוי אש.
b) תכנון מערכי כיבוי אש.
c) מניעת אש באתרי אכסון חומרים מסוכנים ו/או בצובר נוזלי וגזי.
d) בדיקת מערכות גילוי אש.
e) בדיקת ציוד כיבוי אש.

4) מוכנות לחירום:
a) הדרכות בטיחות לעובדים.
b) הכנת תיקי שטח.
c) הכנת תיקי מפעל.

תנאי הסף לרישום במאגר באחד מהתחומים:

מציע שלו מומחיות מוכחת באחד או יותר מתתי התחומים המופיעים לעיל יידרש לעמוד בתנאי הסף הבאים:

1. למציע ו/או ליועצים מטעמו ניסיון של 10 שנים באחד או יותר מתתי התחומים המפורטים לעיל, כולם או חלקם, בהתייחס לתחומי פעילותה של חברת נמלי ישראל בפיתוח תשתיות 
    ו/או ניהול נכסים ו/או בזיקה לפעילותה בים. 
2. למציע נסיון בעבודה מול המשרד להגנת הסביבה ו/או משרד הכלכלה ו/או במוסדות התכנון.
3. המציע הינו בעל נסיון בניהול עבודת שטח (ביצוע ביקורות שטח, סקרים וכו') וכן בעבודות ניתוח מדעי ומקצועי.
4. המצאת אישורים ותצהירים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים ימציא למר אילן זבולון ממערך התכנון האסטרטגי של חברת נמלי ישראל, מסמכים ואסמכתאות כלהלן:

1. פרופיל המציע כולל, בין היתר, תיאור של עבודות שבוצעו ע"י המציע בכל אחד מתתי התחומים המוזכרים לעיל עבור משרדי ממשלה/גופים גדולים העוסקים בפיתוח תשתית ו/או 
   ניהול נכסים ו/או בזיקה לפעילות בים.

2. קורות חיים של היועצים מטעם המציע אשר יכללו לפחות את הדברים הבאים:
    a. פירוט הניסיון המקצועי, תוך דגש על אחד או יותר מתתי התחומים המוזכרים כאן ודומיהם.
    b. השכלה רלוונטית של נותן הייעוץ לתת התחום אותו הוא מציע.
    c. מספר שנות הניסיון בכל תחום.
    d. רשימת ממליצים, לרבות תפקידם הנוכחי ומספר הטלפון ליצירת קשר.

3. אישורים ותצהירים ע"פ חוק עיסקאות גופים ציבוריים התשלו –1976 ,וכן אישור בדבר רישום תאגיד ,הכל בהתאם למיסמכים המצורפים לפניה זו. (לחץ כאן לצפיה ולהדפסה).

את המידע המבוקש יש להפקיד במעטפה ובה שני עותקים (עותקים קשיחים) בקומה 9 אצל מזכירות מערך התכנון האסטרטגי של חברת נמלי ישראל בכתובת רח' מנחם בגין 74 ת"א, 
עד ליום 12/12/2013, בשעה 16:00. נא לציין ע"ג המעטפה "לידי מר אילן זבולון – הצעה להיכלל במאגר ספקים בתחומי הבטיחות, חומרים מסוכנים, כיבוי אש ומוכנות לחירום".

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן