הצטרפות לרשימות ספקים למתן שירותים בתחום ייעוץ פיננסי – ייעוץ השקעות

 

בכוונת חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – "החברה") לערוך רשימת ספקים, מהם תוכל החברה לבחור, מעת לעת, למתן שירותים בתחום ייעוץ פיננסי - ייעוץ השקעות.

על המעוניינים להיכלל במאגר לעמוד בדרישות המינימאליות המפורטות להלן:

1. למציע / למשרד ניסיון מוכח בתחום האמור בדגש על מתן ייעוץ לחברות ולתאגידים ציבוריים.

2. המציע מעסיק לפחות אדם אחד עם וותק של 10 שנה ומעלה בשוק ההון, ותואר אקדמאי בתחום הרלוונטי לפנייה זו.

3. למועסק ניסיון בניתוח של ניירות ערך ושל אגרות חוב בפרט, בדגש על השקעות בישראל, ניתוח השקעות ומח"מ.

4. המצאת אישורים ותצהירים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

5. כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים ימציא למר גיא שטיינברג - ראש אגף כספים, את פירוט הנסיון הרלוונטי,לרבות החברות ו/או התאגידים הציבוריים להם ניתן הייעוץ ע"י המציע / העובד , באילו שנים ומה הייתה מתכונת הייעוץ, כולל פירוט איש הקשר, וכן קורות חיים של המועסק מטעם המציע, פירוט תארים אקדמאים ורשיונות רלוונטיים, ככל שיש.

6. יש להעביר החומר לפקס' מס' : 03-5620902 או למייל guyst@israports.co.il    עד ליום חמישי .29.8.2013


 לתצהירים (2 ) המצורפים לחץ כאן

 לנוסח ההודעה בשפה הערבית לחץ כאן