החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002073) בעניין הגדלת היקף חוזה עם משרד רו"ח מבקר

 
ועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף חוזה עם משרד למתן שירותי רו"ח מבקר בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.