החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002058) בעניין הארכה והגדלת היקף חוזה עם חברה לשירותי תחזוקה

 
ועדת המכרזים אישרה הארכת תקופת חוזה והגדלת היקפו עם חברה למתן שירותי תחזוקה למתקן דלק עד לכניסת זוכה לגריטת המתקן, בהתאם לצרכי החברה, ובהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.