החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002047) בעניין הגדלת היקף התקשרות עם חברה לשירותי תקשורת

 
ועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף התקשרות עם חברה שזכתה במכרז החשב הכללי לאספקת שירותי תקשורת, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים ובהתאם לצרכי החברה.