גובה הגלים

בשל תקלה - נתוני גובה הגלים בשני הנמלים אינם מעודכנים

תוכן המידע הכלול בדף זה התקבל מצד שלישי. אין בהצגתו בכדי להטיל על חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהיא לגבי נכונותו ו/או תקפותו

בחרו בנמל המבוקש: