דירוג Aa1 באופק יציב לחברת נמלי ישראל

מידרוג מעניקה דירוג Aa1 באופק יציב לחברת נמלי ישראל הדירוג ניתן לגיוס חוב על ידי חברת נמלי ישראל בסך של עד כ-1.5 מיליארד שקל וישמש להקמה ופיתוח נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ חיפה חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

דירוג חוב – Aa1 – אופק יציב

חברת דירוג האשראי מידרוג מודיעה היום (ג') על מתן דירוגAa1 , באופק יציב, לגיוס חוב על ידי חברת נמלי ישראל בסך של עד כ- 1.5 מיליארד שקל. סך גיוסי החוב של החברה ישמשו עבור הקמה ופיתוח של נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה, ופעולות פיתוח אחרות של החברה. בהתאם לתוכנית הפיתוח של חברת נמלי ישראל (חנ"י) סך גיוסי החוב של החברה יתבצעו בשנים 2015-2021 וצפויים להסתכם בכ- 6.2 מיליארד שקל. ההנחה בבסיס הדירוג של מידרוג הינה כי גיוסי החוב העתידיים של חנ"י יהיו בדרגה זהה לגיוס כמו זה.

מידרוג מעריכה כי תמיכת המדינה בחברה והתלות בין המדינה לחברה מהוות יסודות משמעותיים לדירוג. מידרוג מעריכה את התמיכה כגבוהה והתלות כגבוהה מאוד. דירוג החוב שבכוונת חנ"י להנפיק מתבסס על המתודולוגיה של מידרוג לדירוג חברות פיתוח נכסי נמל, במסגרתה נבחנים פרמטרים שונים הבוחנים את יציבות פעילות המערכת הנמלית שבאחריות חנ"י, הן בהיקף המטענים והן בהיקף ההכנסות, לרבות היקף ההשקעות וגיוסי החוב הדרושים לשימור ופיתוח מערכת זו בטווח הארוך.

הדירוג של חנ"י מושפע מהיותה בבעלות ממשלתית מלאה, אשר בתחום אחריותה תשתית חיונית בעלת חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל המאופיינת בכלכלת אי-בודד,  אשר הפעילות בנמלים הימיים בה מהווה כ-99% מסך פעילות היבוא/יצוא למשק הישראלי. חנ"י מחזיקה ואחראית על המקרקעין והתשתיות הדרושים לפעילות הנמלים, ניהולם, פיתוחם והפיקוח עליהם לתקופה של 49 שנים.

הסקטור מתאפיין בחסמי כניסה גבוהים ביותר, ללא תכניות לשינוי מבני כלשהו בחנ"י. יצוין כי, פעילות חנ"י מפוקחת ע"י רשות הספנות והנמלים, הקיימת מזה כ-10 שנים, ללא מחלוקות מהותיות בינה לבין החברה, בהיבטי מקצועיות ושקיפות. עלויות הפיתוח של חנ"י ממומנות ממקורותיה העצמאיים וכן מגיוס חוב נשוא דוח דירוג זה, ותקציב הפיתוח שלה מאושר על ידי המדינה. מרבית הכנסותיה של חנ"י אינן קבועות, ונגזרות, בעיקר, מהיקפי תנועת המטענים בכלל נמלי ישראל. עם זאת, מידרוג מעריכה כי חשיפתה של חנ"י להיקפי תנועת סחורות בנמלים ממותנת משמעותית, הודות להיקפי ביקוש קשיחים ולרוב, במגמת עלייה רב שנתית.