המכרז לפריקת מלט ברציף 30 בנמל אשדוד מתחדש

(30/11/2017) חברת נמלי ישראל חידשה את המכרז למתן הרשאה לשימוש ברציף 30 בנמל אשדוד לשם פריקת מלט בצובר. רציף 30 ממוקם על גבי שובר הגלים בנמל ושטח הרציף הינו כ-9,400 מ"ר וכ- 283 מטר אורך רציף. התחרות בהליך המכרזי היא על דמי השימוש המשתנים המוצעים עבור כל טון מלט שעובר ברציף.

במטרה למנוע פגיעה בתחרות וניגוד עניינים ועל מנת להבטיח ניטול כמויות משמעותיות של מלט באמצעות הרציף, שבה וקבעה חברת נמלי ישראל כי יצרן מלט בישראל, חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות, חברות נמל, ותאגיד מורשה (למעט מספנות ישראל) לפי הגדרתן בחוק רשות הספנות והנמלים מנועים מלהשתתף במכרז. כפי שנקבע במסמכי המכרז, ככל שהזוכה במכרז יהיה חברת בטון (כהגדרתה במסמכי המכרז)  היא תחויב למכור לפחות 400 אלף טון של מלט מיובא באמצעות רציף 30 בכל שנה לצד שלישי שאינו בעל זיקה מבנית לזוכה במכרז.

כזכור, עם פרסום המכרז הוגשו לבית המשפט המחוזי ת"א שתי עתירות, כנגד תנאי המכרז, האחת של המפעיל הנוכחי והשניה של יצרן מלט מקומי. לאחר הליך משפטי ארוך שכלל הגשת ערעור חנ"י לבית המשפט העליון על קביעות בית המשפט המחוזי, ניתנה החלטת בית המשפט העליון אשר קיבל את עמדת חברת נמלי ישראל וקבע כי שיקול הדעת המלא מצוי בידי ועדת המכרזים, וכי בחינת המשך ההליך המכרזי אינו כפוף לתנאים שפורטו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. עוד קבע בית המשפט העליון, כי בניגוד לפסיקת בית המשפט המחוזי, המומחים מטעם הועדה לא היו נגועים בניגוד עניינים וכי הועדה לא הייתה מנועה מלהיוועץ בהם. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ובטרם חודשו הליכי המכרז, נועצה ועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל בממונה על הגבלים עסקיים והמלצותיו באו לידי ביטוי בתנאי המכרז המחודש.

נגה בן שושן, דוברת 0546104499