קול קורא להבעת דעות ורעיונות במסגרת הכנת תוכנית אב לנמלי הים של ישראל לשנת ה-100 למדינה (2048)• חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: חנ"י), מתניעה את הכנתה של תכנית אב אסטרטגית לפיתוח תשתיות נמלי הים של ישראל לשנת 2048 – שנת ה-100 למדינת ישראל.

• נמלי הים הם השער המסחרי העיקרי של ישראל וחולייה אסטרטגית בחוסנו של המשק הלאומי. פיתוחם נעשה בראייה זו .

• הכנת תכנית האב עדכנית נועדה לבחון את צרכי המשק הישראלי, בהיבטים של התפתחויות ופוטנציאל הסחר באזור ובעולם, תחזיות סחר ותנועת מטענים שונים,  תשתיות נמליות ותחבורתיות, שינויים, מגמות וחידושים בעולם הספנות והנמלים.

• תכנית האב תתייחס לתקופה של 30 שנה, ובהתאמה תציג חלופות והמלצות לפיתוח העתידי של נמלי הים, בכלל זה איים מלאכותיים, פתרונות טכנולוגיים להבטחת ניצולת מיטבית של שטחי תפעול ועורף, פיתוח פארקים ומרכזים לוגיסטיים לייעול השרשרת הלוגיסטית וכמוקדי תעסוקה  מתקדמים בסביבת הנמלים ומערכות תחבורה חיוניות.

• חנ"י מזמינה את הציבור להביע דעות ורעיונות בכל הנוגע לתכנון האסטרטגי העתידי של נמלי ישראל.

 אופן ההגשה:

הפונה מוזמן/מוזמנת לשלוח בדוא"ל מסמך תמציתי הכולל דעות ורעיונות כאמור (ניתן לצרף למסמך מסמכים ונתונים רלוונטים) בציון שם הפונה, דוא"ל וכל מידע רלוונטי אחר. 

המועד האחרון למשלוח דעות ורעיונות הינו 15.1.2019, באמצעות דוא"ל  masterplan@israports.co.il   .

חברת נמלי ישראל רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לצורך גיבוש המלצות וכן לפרסם כל חומר שיוגש אליה בכל דרך שהיא, לרבות באתר האינטרנט של החברה. עצם הגשת מענה לפנייה זו מהווה הסכמה לשימוש ופרסום כאמור.

יובהר כי מודעה זו אינה מהווה הזמנה או הצעה להתקשרות כלשהי ואין בה כדי לחייב את חברת נמלי ישראל בכל עניין שהוא. הליך שיתוף הציבור כאמור במודעה זו הינו הליך רשות בלבד.


(מועד פרסום-14.11.18)